رژیم غذایی

چاقی و اطلاعات اولیه

چاقي يك بيماري مزمن است و مثل هر بيماري مزمن ديگري نياز به درمان دارد.

 

باتوجه به فراواني افرادچاق ولاغردر جامعه و وجود اين اشخاص در اكثر خانواده ها

؛متأسـفانه چـاقي و لاغـري امـروزه يـك امرطبيعـي بـه نظـر مـي رسـد .درحـالي كـه

دانشمندان علم تغذيه ،چاقي را طاعون قرن نام برده اند.

 

 

چاق كيست؟

مردم به افـرادي چـاق مـي گوينـد كـه شـكم بزرگـي داشـته باشـند .

پزشكان اضافه وزن بيش از 10الي 15 درصـد را چـاق مـي گوينـد . لازم بـه توضـيح

است كه سه نـوع وزن داريـم :

وزن ايـده آل

وزن مناسب

وزن سلامتي

وزن مناسب همان وزنهاي ذكر شده درجـدول وزن و قـد مـي باشـد ، وزن ايـده آل

10درصد پايينتر و وزن سلامتي 10 درصد بالاتر از آن مي باشد . بهتر اسـت افـراد ،

زير 30 سال از وزن ايده آل ، بالاي 50 سال از وزن سلامتي و بين 30 تا 50 سـال از

وزن مناسب برخوردار باشند.

 

 

تعريف چاقي بـر اسـاس Index Mass Body)BMI  يـا شاخص  تـوده

بدني : براي تعيين شاخص توده بدني از فرمول مقابل استفاده مي كنيم :

( قد بـه متـر * قد به متر / وزن به كيلو گرم) وزن به كيلوگرم تقسيم بر مجزور قد بـه متـر

 

*****بيشتر از 29 چاق

 

 

چاقي و لاغري :

همانطوركه مي دانيد بـدن سـوخت

مورد نياز خود را از مواد غذايي تأمين مي كند اگر ميزان دريافت غذايي مـساوي بـا

نيازهاي بدن باشد نه چاق مي شويم نه لاغر، ولي اگـر بيـشتر از نيـاز غـذا بخـوريم ،

كالري اضافي كه دريافـت شـده، در بـدن بـه صـورت بافـت چربـي ذخيـره و سـبب

افزايش وزن مي شود . همچنين اگر انرژي دريـافتي شخـصي كمتـر از نيـاز او باشـد

بدن مجبور است مقداري از انرژي هاي ذخيره خود (چربي) را استفاده كند. كه اين

امر موجب كاهش وزن ميگردد . البته استفاده بدن از بافتهاي چربي در صورتي اتفاق

مي افتد كه شخص از رژيم مناسبي جهت لاغري استفاده كند در غيـر ايـن صـورت

ممكن است بدن به جـاي اسـتفاده از چربيهـا بـراي تـأمين انـرژي از بافتهـاي حيـاتي

همچون كبد، كليه، قلب و غيره استفاده كرده و هر چنـد سـبب كـاهش وزن گـردد

ولي به بدن آسيب برساند . پس بايد دانست كـه رژيـم بايـد مناسـب بـا سـن، جـنس،

وزن، قد، ميزان فعاليت و ساير عوامل باشد تا بتواند بدون آسيب بـه بـدن، فـرد را بـه

وزن ايده آل خود برساند.

 

همان طور كه اطلاع داريد انرژي دريافتي ما بر اساس كالري نام گزاري مي شـود و

به طور متوسط هر فرد براي يك كيلو وزن بدن خود نياز به 30 كـالري در روز دارد

مثلاً يك شخص 60 كيلويي 1800 كالري در روز نياز دارد حـال اگـر ايـن شـخص

بيشتر از اين مقدار كالري بگيرد، چاق و اگر كمتر دريافت كند لاغر خواهد شد .

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *